จุดประสงค์    วัดอัตราเร็วเสียงในอากาศ  ด้วยหลักการสั่นพ้องเสียงในท่อปลายปิดปรับความยาวได้

.                    -ตั้งค่าความถี่เสียงของเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียง  1.0  kHz  ดึงลูกสูบเพิ่มความยาวท่อ
ให้เกิดการสั่นพ้องเสียงครั้งที่ 1    และ 2    บันทึกค่าความยาวท่อเป็น   L1  และ   L2
.                     หาค่า ความต่างระยะตำแหน่งเสียงพ้องถัดกัน ( L2-L1)   คำนวณค่าอัตราเร็วเสียงจากความถี่เสียง และความยาวคลื่น

wavelenght

.               ทำนองเดียวกัน   ใช้ความถี่เสียง  2.0 kHz  อภิปรายผลสรุป

 

Advertisements