จุดประสงค์    อธิบาย การเกิดการสั่นพ้องเสียง

.                    เปรียบเทียบความยาว  ท่อปลายปิด และปลายเปิด กับความยาวคลื่นเสียง

20150210_101030

reso_sound1

.         ตั้งค่าความถี่เสียง 1.0  k Hz    (วัดอุณหภูมิอากาศ  คำนวณ ค่าอัตราเร็วเสียง  และความยาวคลื่นเสียง)
.        วัดความยาวท่อสั้น-ยาวไม่เท่ากัน  4 ท่อ   ใช้เสียง รบกวนอากาศ เปิด และปิดปลาย   รับฟังเสียงดังมากขึ้น หรือลดลง   บันทึก อภิปรายสรุปผล

reso_sound2

reso_sound3

Advertisements