.  ผู้ฟังเสียง  ได้ยินเสียงมีความถี่เสียง หรือระดับเสียงต่างจากความถี่ที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียง

.           กรณี        หล่งกำเนิดเสียงหยุดนิ่ง     ผัูฟังเคลื่อนที่เข้าหาและออกห่าง

output_n9sdwV

.           กรณี        หล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่     ผัูฟังเคลื่อนที หรือหยุดนิ่ง

dp4_1

.      ผู้ฟังหยุดนิ่งด้านหน้า  /  แหล่งกำเนิดเสียงไล่ตามผู้ฟัง
.            ได้รับความยาวคลื่นเสียงด้านหน้า   

dp4_2

.      ผู้ฟังหยุดนิ่งด้านหลัง  /  ผู้ฟังไล่ตามแหล่งกำเนิดเสียงไล่ตาม
.          ได้รับความยาวคลื่นเสียงด้านหลัง

output_4JHE0B

output_KhZj6w

Advertisements