.      แสงสีเดียวผ่านช่องเดี่ยวที่มีค่าความกว้างมากกว่า ค่าความยาวคลื่น 

.    แสงเกิดการเลี้ยวเบน และมีการแทรกสอด
.    ความเข้มแสงบนฉากที่รับภาพ   เขียนแสดงด้วย MS-Excel แสดงดังรูป

inten_singlelsilt

.  ภาพจาก กิจกรรมสลิตเดี่ยว

single_slit_F

Advertisements