.     ตามแนวคิดของโทมัสยัง แสงผ่านช่องคู่ หรือสลิตคู่

.         การแทรกสอดจากช่องคู่     มีความเข้มแสงแถบสว่างเท่าๆกัน
.                   กราฟความเข้มแสง        จาก MS-Excel  ดังรูป

inten_doublesilt

.   ภาพการแทรกสอด จากกิจกรรมตรวจสอบ
duble_slit_F

Advertisements