หน้าแรก

Blog kruwittaya roma

ใส่ความเห็น

are_we1

double_slit

single_Sdouble_Sinten

mirr_reflawsingle_Sintengrating1lens_refSS'f

mirr_refSS'f

mirr_refimag

 

 

 
 
 
 
 

 

  Law_refraction   appear_image critical len_images

การเลี้ยวเบน แทรกสอดแสง

ใส่ความเห็น

light_diffaction2

 

เพิ่มเติม

ตรวจสอบ การสั่นพ้องเสียง

ใส่ความเห็น

จุดประสงค์    อธิบาย การเกิดการสั่นพ้องเสียง

.                    เปรียบเทียบความยาว  ท่อปลายปิด และปลายเปิด กับความยาวคลื่นเสียง

20150210_101030

reso_sound1

.         ตั้งค่าความถี่เสียง 1.0  k Hz    (วัดอุณหภูมิอากาศ  คำนวณ ค่าอัตราเร็วเสียง  และความยาวคลื่นเสียง)
.        วัดความยาวท่อสั้น-ยาวไม่เท่ากัน  4 ท่อ   ใช้เสียง รบกวนอากาศ เปิด และปิดปลาย   รับฟังเสียงดังมากขึ้น หรือลดลง   บันทึก อภิปรายสรุปผล

เพิ่มเติม

วัดอัตราเร็วเสียง

ใส่ความเห็น

 

จุดประสงค์    วัดอัตราเร็วเสียงในอากาศ  ด้วยหลักการสั่นพ้องเสียงในท่อปลายปิดปรับความยาวได้

.                    -ตั้งค่าความถี่เสียงของเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียง  1.0  kHz  ดึงลูกสูบเพิ่มความยาวท่อ
ให้เกิดการสั่นพ้องเสียงครั้งที่ 1    และ 2    บันทึกค่าความยาวท่อเป็น   L1  และ   L2
.                     หาค่า ความต่างระยะตำแหน่งเสียงพ้องถัดกัน ( L2-L1)   คำนวณค่าอัตราเร็วเสียงจากความถี่เสียง และความยาวคลื่น

wavelenght

.               ทำนองเดียวกัน   ใช้ความถี่เสียง  2.0 kHz  อภิปรายผลสรุป

 

ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์

ใส่ความเห็น

   .  ผู้ฟังเสียง  ได้ยินเสียงมีความถี่เสียง หรือระดับเสียงต่างจากความถี่ที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียง

.           กรณี        หล่งกำเนิดเสียงหยุดนิ่ง     ผัูฟังเคลื่อนที่เข้าหาและออกห่าง

output_n9sdwV

.           กรณี        หล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่     ผัูฟังเคลื่อนที หรือหยุดนิ่ง

เพิ่มเติม

single_double slit &grating

ใส่ความเห็น

     

.    แสงผ่านช่องคู่หรือสลิทคู่    การแทรกสอดตามแนวคิดของโทมัสยัง 
1 .   ความเข้มแสงและความกว้างแถบสว่างที่เป็นผลจากการแทรกสอดแบบเสริมสร้าง จะเท่ากัน
2     ความกว้างแถบสว่างแปรผกผันกับ ระยะห่างช่องคู่หหรือ ขนาดสลิตคู่

.     แสงผ่านช่องเดียว หรือสลิทเดี่ยว เลี้ยวเบน และแทรกสอด
1.  ความเข้มแสง และความกว้างของแถบสว่างกลางจะมากกว่า แถบสว่างอื่นๆ
2.   ความกว้างของแถบสว่างแปรผกผันกับ ขนาดสลิทเดี่ยว
เพิ่มเติม

ความเข้มแสงจากสลิตเดี่ยว

ปิดความเห็น บน ความเข้มแสงจากสลิตเดี่ยว

.      แสงสีเดียวผ่านช่องเดี่ยวที่มีค่าความกว้างมากกว่า ค่าความยาวคลื่น 

.    แสงเกิดการเลี้ยวเบน และมีการแทรกสอด
.    ความเข้มแสงบนฉากที่รับภาพ   เขียนแสดงด้วย MS-Excel แสดงดังรูป

inten_singlelsilt

เพิ่มเติม

ความเข้มแสงจากสลิตคู่

ใส่ความเห็น

.     ตามแนวคิดของโทมัสยัง แสงผ่านช่องคู่ หรือสลิตคู่

.         การแทรกสอดจากช่องคู่     มีความเข้มแสงแถบสว่างเท่าๆกัน
.                   กราฟความเข้มแสง        จาก MS-Excel  ดังรูป

inten_doublesilt

เพิ่มเติม

Older Entries

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: