หน้าแรก

Blog kruwittaya roma

ใส่ความเห็น

are_we1

double_slit

single_Sdouble_Sinten

mirr_reflawsingle_Sintengrating1lens_refSS'f

mirr_refSS'f

mirr_refimag

 

 

 
 
 
 
 

 

  Law_refraction   appear_image critical len_images

การเลี้ยวเบน แทรกสอดของแสง

ใส่ความเห็น

light_diffaction2
light_diffaction1
เพิ่มเติม

sound resonace

ใส่ความเห็น

 

20150210_101030

 

 

 

 

 

 

 

 

reso_sound1

 

 

 

 

 

 

 

 

reso_sound2

 

 

 

 

 

 

 

reso_sound3

 

single_double slit &grating

ใส่ความเห็น

       

.    แสงผ่านช่องคู่หรือสลิทคู่    การแทรกสอดตามแนวคิดของโทมัสยัง 
1 .   ความเข้มแสงและความกว้างแถบสว่างที่เป็นผลจากการแทรกสอดแบบเสริมสร้าง จะเท่ากัน
2     ความกว้างแถบสว่างแปรผกผันกับ ระยะห่างช่องคู่หหรือ ขนาดสลิตคู่

.     แสงผ่านช่องเดียว หรือสลิทเดี่ยว เลี้ยวเบน และแทรกสอด
1.  ความเข้มแสง และความกว้างของแถบสว่างกลางจะมากกว่า แถบสว่างอื่นๆ
2.   ความกว้างของแถบสว่างแปรผกผันกับ ขนาดสลิทเดี่ยว
เพิ่มเติม

ความเข้มแสงจากสลิตเดี่ยว

ปิดความเห็น บน ความเข้มแสงจากสลิตเดี่ยว

.      แสงสีเดียวผ่านช่องเดี่ยวที่มีค่าความกว้างมากกว่า ค่าความยาวคลื่น 

.    แสงเกิดการเลี้ยวเบน และมีการแทรกสอด
.    ความเข้มแสงบนฉากที่รับภาพ   เขียนแสดงด้วย MS-Excel แสดงดังรูป

inten_singlelsilt

เพิ่มเติม

ความเข้มแสงจากสลิตคู่

ใส่ความเห็น

.     ตามแนวคิดของโทมัสยัง แสงผ่านช่องคู่ หรือสลิตคู่

.         การแทรกสอดจากช่องคู่     มีความเข้มแสงแถบสว่างเท่าๆกัน
.                   กราฟความเข้มแสง        จาก MS-Excel  ดังรูป

inten_doublesilt

เพิ่มเติม

แสงเชิงฟิสิกส์

ใส่ความเห็น

เป็นการศึกษาสมบัติคลื่นแสง ได้แก่ การแทรกสอด กับการเลี้ยวเบน  อาศัยอุปกรณ์
ที่เรียกว่า สลิทเดี่ยว สลิตคู่   และเกรตติง    รูปตัวอย่าง เป็นการแทรกสอดแสงจากสลิตคู่duble_slit_F    เนื้อหา การแทรกสอด การเลี้ยวเบนศึกษาได้จากหน้า  –> แสงเชิงฟิสิกส์  และเรื่องการทดลองวัด
ความยาวคลื่นแสงสีต่างๆ โดยใช้เกรตติงเลี้ยวเบน ขนาด 5317  เส้นต่อเซนติเมตร

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: