หน้าแรก

Blog kruwittaya roma

ใส่ความเห็น

are_we1

double_slit

single_Sdouble_Sinten

mirr_reflawsingle_Sintengrating1lens_refSS'f

mirr_refSS'f

mirr_refimag

 

 

 

 

  Law_refraction   appear_image critical len_images
Advertisements

การเลี้ยวเบน แทรกสอดแสง

ใส่ความเห็น

light_diffaction2

 

เพิ่มเติม

ตรวจสอบ การสั่นพ้องเสียง

ใส่ความเห็น

จุดประสงค์    อธิบาย การเกิดการสั่นพ้องเสียง

.                    เปรียบเทียบความยาว  ท่อปลายปิด และปลายเปิด กับความยาวคลื่นเสียง

20150210_101030

reso_sound1

.         ตั้งค่าความถี่เสียง 1.0  k Hz    (วัดอุณหภูมิอากาศ  คำนวณ ค่าอัตราเร็วเสียง  และความยาวคลื่นเสียง)
.        วัดความยาวท่อสั้น-ยาวไม่เท่ากัน  4 ท่อ   ใช้เสียง รบกวนอากาศ เปิด และปิดปลาย   รับฟังเสียงดังมากขึ้น หรือลดลง   บันทึก อภิปรายสรุปผล

เพิ่มเติม

วัดอัตราเร็วเสียง

ใส่ความเห็น

 

จุดประสงค์    วัดอัตราเร็วเสียงในอากาศ  ด้วยหลักการสั่นพ้องเสียงในท่อปลายปิดปรับความยาวได้

.                    -ตั้งค่าความถี่เสียงของเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียง  1.0  kHz  ดึงลูกสูบเพิ่มความยาวท่อ
ให้เกิดการสั่นพ้องเสียงครั้งที่ 1    และ 2    บันทึกค่าความยาวท่อเป็น   L1  และ   L2
.                     หาค่า ความต่างระยะตำแหน่งเสียงพ้องถัดกัน ( L2-L1)   คำนวณค่าอัตราเร็วเสียงจากความถี่เสียง และความยาวคลื่น

wavelenght

.               ทำนองเดียวกัน   ใช้ความถี่เสียง  2.0 kHz  อภิปรายผลสรุป

 

sound resonance end-open

ใส่ความเห็น

ท่อปลายปิด ยาว L   ความถี่รบกวนอากาศที่อยู่ภายในจะเพิ่ม เป็น  3,5,7,….เท่าของ
ความถี่แรกที่ทำให้เกิดการสั่นพ้อง

.                      ท่อปลายเปิด ยาว L   ความถี่รบกวนอากาศที่อยู่ภายในจะเพิ่ม เป็น  2,3,4….เท่าของ
.                                                                    ความถี่แรกที่ทำให้เกิดการสั่นพ้อง

reso_sound4

เมื่อความยาวท่อเปิด L   คงตัว   ความถี่รบกวน
output_IXwAB1

สั่นพ้อง(เสียงดังมาก)ครั้งแรก เรียกความถี่เสียงมูลฐาน หรือความถี่ฮาร์โมนิคที่ 1
ความถี่ธรรมชาติลำอากาศในท่อ เท่ากับความถี่รบกวน
เกิดคลื่นนิ่งเสียงในท่อดังรูป
เพิ่มเติม

sound resonace end-close

ใส่ความเห็น

ท่อปลายปิด ยาว L   ความถี่รบกวนอากาศที่อยู่ภายในจะเพิ่ม เป็น  3,5,7,….เท่าของ
ความถี่แรกที่ทำให้เกิดการสั่นพ้อง

.                      ท่อปลายเปิด ยาว L   ความถี่รบกวนอากาศที่อยู่ภายในจะเพิ่ม เป็น  2,3,4….เท่าของ
.                                                                    ความถี่แรกที่ทำให้เกิดการสั่นพ้อง

reso_sound4


เพิ่มเติม

ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์

ใส่ความเห็น

   .  ผู้ฟังเสียง  ได้ยินเสียงมีความถี่เสียง หรือระดับเสียงต่างจากความถี่ที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียง

.           กรณี        หล่งกำเนิดเสียงหยุดนิ่ง     ผัูฟังเคลื่อนที่เข้าหาและออกห่าง

output_n9sdwV

.           กรณี        หล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่     ผัูฟังเคลื่อนที หรือหยุดนิ่ง

เพิ่มเติม

single_double slit &grating

ใส่ความเห็น

     

.    แสงผ่านช่องคู่หรือสลิทคู่    การแทรกสอดตามแนวคิดของโทมัสยัง 
1 .   ความเข้มแสงและความกว้างแถบสว่างที่เป็นผลจากการแทรกสอดแบบเสริมสร้าง จะเท่ากัน
2     ความกว้างแถบสว่างแปรผกผันกับ ระยะห่างช่องคู่หหรือ ขนาดสลิตคู่

.     แสงผ่านช่องเดียว หรือสลิทเดี่ยว เลี้ยวเบน และแทรกสอด
1.  ความเข้มแสง และความกว้างของแถบสว่างกลางจะมากกว่า แถบสว่างอื่นๆ
2.   ความกว้างของแถบสว่างแปรผกผันกับ ขนาดสลิทเดี่ยว
เพิ่มเติม

Older Entries

%d bloggers like this: